คณาจารย์

Department of Physiology, Phramongkutklao College of Medicine

พ.อ.หญิง ผศ.
ปนัดดา หัตถโชติ

- Endocrine
- Reproductive Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Exercise Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.ผศ.
กิจจา สุวรรณ

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Cardiovascular Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
อนุสรา วัฒนจันทร์

- วท.ด. (สรีรวิทยา)
- Neurophysiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
ดังใจ สุวรรณกิตติ

- ปร.ด. (สรีรวิทยา) ความชำนาญ
- Respiratory Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.ท.หญิง ผศ.
จิตรวีณา มหาคีตะ

- ปร.ด. (สรีรวิทยา) ความชำนาญ
- Liver Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ร.ท. อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ์

- แพทยศาสตรบัณฑิต


ร.ต. กวิน วงศ์ธรรมริน

- แพทยศาสตรบัณฑิต