Department of Physiology Phramongkutklao College of Medicine

Department of Physiology, Phramongkutklao College of Medicine

STAFF

Department of Physiology, Phramongkutklao College of Medicine

พ.อ.หญิง ผศ.
ปนัดดา หัตถโชติ

- Endocrine
- Reproductive Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Exercise Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.ผศ.
กิจจา สุวรรณ

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Cardiovascular Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.ท.หญิง
จิตรวีณา มหาคีตะ

- ปร.ด. (สรีรวิทยา) ความชำนาญ
- Liver Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
อนุสรา วัฒนจันทร์

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Neurophysiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
ดังใจ สุวรรณกิตติ

- ปร.ด. (สรีรวิทยา) ความชำนาญ
- Respiratory Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ร.ท.
สันติภาพ วิเวกวินย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต


ร.ต.
อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ์

- แพทยศาสตรบัณฑิต