about us


           ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ วพม. ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการทางวิชาการ ด้านวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการการเรียนการสอน และการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ : จัดการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยา/รายวิชาที่รับผิดชอบและวิชาเลือกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

ค่านิยม : ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  

 สมรรถนะหลัก : การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

การบริหารการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบัน

วิชาหลัก สำหรับชั้นปีที่ 2

  รายวิชาระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ    4   หน่วยกิต
  รายวิชาระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์   4  หน่วยกิต
  รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ   2  หน่วยกิต
  รายวิชาประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1   3  หน่วยกิต

 

วิชาเลือก สำหรับชั้นปีที่ 3

  รายวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย    2  หน่วยกิต
  รายวิชาดุลยภาพบำบัดเบื้องต้น     2  หน่วยกิต

 

สถานที่ตั้ง       ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

โทรศัพท์/โทรสาร       023547762     

 


บุคลากรระดับอาจารย์

  พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ หัวหน้าภาควิชาฯ
  พ.อ.หญิง ผศ. พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ
  พ.อ.ผศ. กิจจา สุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ
  พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ
  พ.อ.หญิง ผศ. ดังใจ สุวรรณกิตติ อาจารย์
  พ.ท.หญิง ผศ. จิตรวีณา มหาคีตะ อาจารย์
  ร.ท. อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ์ แพทย์ใช้ทุน
  ร.ต. กวิน วงศ์ธรรมริน แพทย์ใช้ทุน

 

บุคลากรสนับสนุน

  ร.ท. สายันต์ ไม้คำ เสมียน
  จ.ส.อ. สมหมาย โยชนา นายสิบสรีระ
  จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ ไชยมิตร เสมียน
  จ.ส.อ.หญิง เมธาพร อยู่สุข นายสิบสรีระ
  น.ส.พัทธมน กานนท์ พนักงานบริการ
 

อดีตหัวหน้าภาควิชา

  พ.อ. บุญส่ง แก้ววิจิตร พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓
  พ.อ. กนกรส หงส์ทอง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑
  พ.อ. ประวิชช์  ตันประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๓๑
  พ.อ. สมศักดิ์  บวรสิน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๘
  พ.อ.รศ. ทวีศักดิ์-บูรณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓
  พ.อ.รศ. ชัยณรงค์  เชิดชู พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔
  พ.อ.หญิง ผศ. วารี  พร้อมเพชรรัตน์ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓
  พ.อ.รศ. โสภณ  สิริสาลี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
  พ.อ.หญิง ผศ. ชนานันท์  ขอประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
  พ.อ.ผศ. ดุสิต  สถาวร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐