STAFF


อาจารย์

ลำดับที่ ชื่อ / ตำแหน่ง คุณวุฒิ / ความชำนาญ
1

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ
( หน.ภสว.กศ.วพม. )

  - Ph.D.

  ความชำนาญ

  - Endocrine

  - Reproductive Physiology

     งานวิจัย

2

พ.อ.หญิง ผศ. พรรณเพ็ญ  นาประดิษฐ์
( รอง หน.ภสว.กศ.วพม. )

  - วท.ม. (สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Exercise Physiology

     งานวิจัย

3

พ.อ.ผศ.กิจจา  สุวรรณ
( ผช.หน.ภสว.กศ.วพม. (1))

  - วท.ม. (สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Cardiovascular Physiology

     งานวิจัย

4

พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา  วัฒนจันทร์
( ผช.หน.ภสว.กศ.วพม. (2))

  - วท.ด.(สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Neurophysiology

     งานวิจัย

5

พ.อ.หญิง ผศ. ดังใจ  สุวรรณกิตติ
( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

  - MD.

  - PhD.(สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Respiratory Physiology

     งานวิจัย

6

พ.ท.หญิง จิตรวีณา  มหาคีตะ
( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

  - ปร.ด. (สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Liver Physiology

     งานวิจัย

7

ร.ท.สันติภาพ  วิเวกวินย์
( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

  - MD.

  ความชำนาญ

  

     งานวิจัย

8

ร.ต.อุกฤษ  เหลืองภัทรวงศ์
( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

  - MD.

  ความชำนาญ

  

     งานวิจัย

บุคลากรสนับสนุน

9

  ร.ท.สายันต์  ไม้คำ
( นายทหารชำนาญงาน ภสว.กศ.วพม. )

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - งานธุรการและ งานสารบรรณ

  - งานส่งกำลัง

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร

10

จ.ส.อ.สมหมาย  โยชนา
( นายสิบสรีระ กศ.วพม. )

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - การจัดปฏิบัติการสรีรวิทยา

  - ปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสรีรวิทยา

  - ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ

11

  จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์  ไชยมิตร
( เสมียน ภสว. )

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - งานธุรการ และ งานสารบรรณ

  - งานส่งกำลัง

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร

12

  จ.ส.อ.หญิง เมธาพร  ยาวะโนภาศ
( นายสิบสรีระ กศ.วพม. )

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - การจัดปฏิบัติการสรีรวิทยา

  - ปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสรีรวิทยา

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร