รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ    โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของต่อมไร้ท่อ ชีวเคมีของฮอร์โมน กระบวนการสร้างและการควบคุมการทำงาน การออกฤทธิ์และผลของฮอร์โมนต่างๆ ต่อการทำงานของอวัยวะเป้าหมาย
จำนวนหน่วยกิต      ๒  หน่วยกิต