รายวิชาดุลยภาพบำบัดเบื้องต้น        การประยุกต์ใช้ในการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักการดุลยภาพบำบัด 7E (E1) การให้ความรู้ (E2) ความสมดุล (E3) การบริหารร่างกาย (E4)อารมณ์และผลกระทบจากอารมณ์ (E5) การรับประทานอาหาร (E6) การขับถ่าย (E7) สิ่งแวดล้อม
จำนวนหน่วยกิต      ๒  หน่วยกิต