ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับกำลังพล วพม.

รับสมัครกำลังพลเข้าอบรมครั้งละ 30-35 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 1245-1600 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 1245-...

คณาจารย์

Department of Physiology, Phramongkutklao College of Medicine

พ.อ.หญิง ผศ.
ปนัดดา หัตถโชติ

- Endocrine
- Reproductive Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Exercise Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.ผศ.
กิจจา สุวรรณ

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Cardiovascular Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
อนุสรา วัฒนจันทร์

- วท.ม. (สรีรวิทยา)
- Neurophysiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.อ.หญิง ผศ.
ดังใจ สุวรรณกิตติ

- ปร.ด. (สรีรวิทยา) ความชำนาญ
- Respiratory Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

พ.ท.หญิง ผศ.
จิตรวีณา มหาคีตะ

- ปร.ด. (สรีรวิทยา) ความชำนาญ
- Liver Physiology
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ร.ท.
สันติภาพ วิเวกวินย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต


ร.ท.
อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ์

- แพทยศาสตรบัณฑิต