รายวิชาระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ        โครงสร้างทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค การเจริญเติบโตและพัฒนาของอวัยวะในระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ การทำงานของอวัยวะในระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของการทำงานของอวัยวะกับอาการของโรคในระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดิน หายใจ ที่พบบ่อย
จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิต