รายวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย        การตอบสนองและการปรับตัวของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจระบบหัวใจและ หลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ และสารเคมีต่างๆ ระบบขับถ่ายปัสสาวะต่อการออกก าลังกาย รวมทั้งการ ประยุกต์ใช้สรีรวิทยาของการออกก าลังกายในการป้องกันโรค และกระบวนการเสื่อมและชราภาพ
จำนวนหน่วยกิต      ๒  หน่วยกิต