รายวิชาประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑        ลักษณะโครงสร้างระดับ มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กลไกทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง อวัยวะรับความรู้สึกชนิดพิเศษของมนุษย์ ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีพยาธิสภาพ
จำนวนหน่วยกิต     ๓  หน่วยกิต