ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์


        โครงสร้างทางจุลกายวิภาค การเจริญพัฒนา มหกายวิภาค ชีวเคมีและสรีรวิทยาการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของไต ปัสสาวะ และนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
        โครงสร้างทางจุลกายวิภาค การเจริญพัฒนา มหกายวิภาค หน้าที่และสรีรวิทยาการทำงานของระบบสืบพันธุ์
จำนวนหน่วยกิต      ๔  หน่วยกิต