ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.

PhysiologyPCM

ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เกี่ยวกับภาควิชาสรีรวิทยา?ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ดำเนินงานของภาควิชาฯ ตามพันธกิจหลัก ๔ ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาฯได้รับการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

   ประวัติ

กองทัพบกได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๒ ตามนโยบาย ๔ ประการ คือ ...

   วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

/ ค่านิยม /จุดประสงค์ ...

 

   กำลังพล

บุคลากรของ ภสว. ประกอบด้วย อาจารย์ทำหน้าที่สอนวิชาสรีรวิทยา นายสิบสรีระทำหน้าที่เตรียมปฏิบัติการสรีรวิทยา เสมียนทำหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างทำหน้าที่ช่วยงานด้านธุรการและดูแลสถานที่ ดังนี้...

   กิจกรรม

กิจกรรมการเรียน การสอน นพท. / นศพ นักเรียนพยาบาล และ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ วพม. และหน่วยงานของ วพม. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ...

 

ประวัติและความเป็นมา

         กองทัพบกได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๒ ตามนโยบาย ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทหารในทั้งสามเหล่าทัพ ๒) เพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความจำเป็นของประชาชนทั่วประเทศ ๓) เพื่อเพิ่มจำนวนโรงเรียนแพทย์ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น และ ๔) เพื่อให้กองทัพมีโรงเรียนแพทย์เป็นของตนเอง ทั้งนี้โดยมีกรมแพทย์ทหารบกรับผิดชอบสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ในภาควิชาปรีคลินิกโดยที่ระบบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในขณะนั้นเป็น ๒-๒-๒-๑ คือ เรียนเตรียมแพทย์ ๒ ปี ปรีคลินิก ๒ ปี คลินิก ๒ ปี และแพทย์ฝึกหัด ๑ ปี คณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้จัดทำหลักสูตรสำหรับชั้นปีที่ ๓ กำหนดให้วิชากายวิภาคศาสตร์เป็นแกนและมีวิชาสรีรวิทยาและชีวเคมีเข้ามาประสานในระบบเดียวกันโดยจัดการสอนให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและหัวข้อวิชาการสอนมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิชาสรีรวิทยาสำหรับนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ ๓ ในขณะนั้นมีจำนวน ๑๐ หน่วยกิต

         เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ กองทัพบกอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนแพทย์ทหาร เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) และในปีเดียวกันนี้  พันโทกนกรส หงส์ทอง  ได้รับทุนกองทัพบกเพื่อไปศึกษาดูงานด้านพยาธิวิทยา แต่เนื่องจาก พบ. ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบภาควิชาสรีรวิทยาตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนทุนการศึกษา ดูงานจากพยาธิวิทยาเป็นสรีรวิทยา และได้รับอนุมัติจากกรมยุทธศึกษาทหารบกให้ไปศึกษาดูงานสรีรวิทยา ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๒ ปี โดย พบ. ได้แต่งตั้งให้  พันเอกวิเชียร ธัญญสิริ  เป็นผู้รับผิดชอบภาควิชาสรีรวิทยาแทน

         เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ นักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.) รุ่นแรก เข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ที่ วพม. ซึ่งขณะนั้นได้ใช้อาคารสถาบันพยาธิวิทยา ชั้น ๓ เป็นสถานที่เรียนทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และเป็นสำนักงานของภาควิชาปรีคลินิก ซึ่งรวมถึงภาควิชาสรีรวิทยาด้วย อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสรีรวิทยาในระยะแรกนี้ นพท. ต้องเดินทางไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ส่วนภาคบรรยายนั้นได้จัดสอนเองที่ห้องเรียนในอาคารของสถาบันพยาธิวิทยา โดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาช่วยสอนให้เกือบทั้งหมดในปีแรก และลดลงตามลำดับในปีต่อๆ มา เมื่ออาจารย์ของ วพม. เริ่มเข้าสอนเอง ในปีการศึกษาแรก  พันเอกบุญส่ง แก้ววิจิตร  ทำหน้าที่อาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา และมี  ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. อ๊อด กฤดากร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้จัดทำอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาใช้ประกอบการสอน นพท. ไว้เป็นจำนวนมาก

         ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ภาควิชาสรีรวิทยาได้เริ่มทำการสอนภาคปฏิบัติการในบางหัวข้อและเพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่วนการสอนภาคบรรยาย คณาจารย์ของภาควิชาได้เข้าสอนเกือบครึ่งหนึ่งของหลักสูตร พฤศจิกายน ๒๕๒๓  พันเอกกนกรส หงส์ทอง  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา และได้บริหารภาควิชาให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ จนได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาใน พ.ศ. ๒๕๓๑

         ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ภาควิชาสรีรวิทยาได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการชั้น ๓ อาคารเรียน วพม. ได้ทำการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการเกือบทุกหัวข้อให้แก่ นพท. รุ่นที่ ๕ และคณาจารย์ของภาควิชาได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสรีรวิทยาให้แก่นักเรียนพยาบาล (นรพ.) ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.) จนถึงปัจจุบัน

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ วพม. วางแผนเพิ่มจำนวนรับนักเรียนจาก ๓๒ นาย เป็น ๖๔ นาย เนื่องจากมีการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก ๒-๒-๒ เป็น ๑-๒-๓ ทำให้มี นพท. สมทบกัน ๒ ชั้นปี เดือนมีนาคม ๒๕๒๘ ภาควิชาสรีรวิทยาย้ายสำนักงานจากอาคารเรียนชั้น ๓ ขึ้นมายังชั้น ๕ ซึ่งเป็นสำนักงานถาวรจนถึงปัจจุบัน โดยยังมีห้องเรียนปฏิบัติการอยู่ที่ชั้น ๒ ของอาคารเรียน วพม. เมื่อ  พันเอก กนกรส หงส์ทอง  ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นั้น  พันเอกประวิชช์ ตันประเสริฐ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาต่อ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ในปีเดียวกัน และต่อมา  พันเอกสมศักดิ์ บวรสิน  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑- ๒๕๓๘

         ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๕ วพม. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและมีการลดจำนวนหน่วยกิต ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย วิชาสรีรวิทยาปรับลดหน่วยกิตจาก ๑๐ หน่วยกิต เป็น ๙ หน่วยกิต ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ ให้จัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มปี ๒๕๓๖-๒๕๔๔ วพม. จึงผลิตแพทย์ทหารเพิ่มขึ้นจาก ๓๒ นาย เป็น ๖๕ นาย ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ชั้น ๒ อาคารเรียน วพม. พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

         ต่อมาเมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘  พันเอกทวีศักดิ์ บูรณวุฒิ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ และ พันเอกรองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ เชิดชู ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ และเมื่อ

         ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี พร้อมเพชรรัตน์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี พร้อมเพชรรัตน์  ได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และ  พันเอกรองศาสตราจารย์โสภณ สิริสาลี  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาต่อตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

         ปีการศึกษา ๒๕๔๖ วพม. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นแบบบูรณาการ ภาควิชาสรีรวิทยาได้ปรับการเรียนการสอนสรีรวิทยาและร่วมสอนในรายวิชา Introduction to medical science, Musculoskeletal and integumentary system และ Medical neuroscience แก่ นพท. ชั้นปีที่ ๒

         ปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบบริหารจัดการ ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา Musculoskeletal and integumentary system จำนวน ๖ หน่วยกิต และ รายวิชา Urinary system จำนวน ๓ หน่วยกิต คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาได้ร่วมสอนสรีรวิทยาแก่ นพท. ชั้นปีที่ ๒ เช่นเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๔๖ และเพิ่มเติมการสอนสรีรวิทยาแก่ นพท. ชั้นปีที่ ๓ ในรายวิชา Cardiovascular and respiratory system, Digestive system and nutrition, Urinary system และ Endocrine and reproductive system

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วพม. ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชาทำให้คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาต้องจัดการเรียนการสอน รายวิชาสรีรวิทยา ๑ (วพมสว ๒๐๑) จำนวน ๔ หน่วยกิต และรายวิชาสรีรวิทยา ๒ (วพมสว ๒๐๒) จำนวน ๔ หน่วยกิต ให้กับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ ๒ และร่วมสอนในรายวิชา Cardiovascular and respiratory system, Digestive system and nutrition, Urinary system และ Endocrine and reproductive system ให้กับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการเรียนการสอนเฉพาะ รายวิชาสรีรวิทยา ๑ (วพมสว ๒๐๑) จำนวน ๔ หน่วยกิต และรายวิชาสรีรวิทยา ๒ (วพมสว ๒๐๒) จำนวน ๔ หน่วยกิต ให้กับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ ๒ เท่านั้น

         คณาจารย์ของภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสรีรวิทยา จำนวน ๓ หน่วยกิต ให้แก่ นรพ.วพบ.ทบ.ชั้นปีที่ ๑ นิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ(ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๔) และ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ ๑ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐) นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการสอน และร่วมออกฝึกภาคสนามกับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓ และ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้กับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ ๔ ในรายวิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

 

 

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

 

ลำดับที่ ภาพ ยศ - ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1   พ.อ. บุญส่ง  แก้ววิจิตร 2520 - 2523
2   พ.อ. กนกรส  หงส์ทอง 2523 - 2531
3   พ.อ. ประวิชช์  ตันประเสริฐ 2531
4  พ.อ. สมศักดิ์  บวรสิน 2531 - 2538
5  พ.อ. ทวีศักดิ์  บูรณวุฒิ 2538 - 2543
6   พ.อ.รศ. ชัยณรงค์  เชิดชู 2543 - 2544
7  พ.อ.หญิง ผศ.วารี  พร้อมเพชรรัตน์ 2544 - 2553
8   พ.อ.รศ.โสภณ  สิริสาลี 2553 - 2557
9   พ.อ.หญิง ผศ.ชนานันท์  ขอประเสริฐ 2557 - 2558
10   พ.อ.ผศ.ดุสิต  สถาวร 2558 - 2560
11   พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ 2560 - ปัจจุบัน

วัฒนธรรมภาควิชาฯ

    

วิสัยทัศน์

         เป็นภาควิชาที่การจัดการเรียนการสอนสรีรวิทยา และวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ในปี 2559

    

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยาแก่ นพท./ นศพ.วพม. อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล
 2. วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และแพทยศาสตรศึกษา อย่างมีคุณภาพ
 3. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างเสริมจริยธรรมให้ นพท./นศพ.วพม. คณาจารย์ และบุคลากร ภสว.กศ.วพม.

    

ค่านิยม

 1. ทำงานมีคุณภาพ
 2. ทำงานเป็นทีม
 3. ยึดมั่นในระเบียบวินัย
 4. เสียสละเพื่อส่วนรวม
 5. มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ
 6. ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางสรีรวิทยา แก่ นพท./นศพ.วพม. นักเรียนพยาบาล นิสิต และนักศึกษาพยาบาล
 2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนสรีรวิทยาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางสรีรวิทยา สมุนไพร ภาวะสุขภาพ และแพทยศาสตรศึกษา
 4. เพื่อฝึกให้ นพท./นศพ.วพม. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการแพทย์และการสาธารณสุขรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้เจ็บป่วย
 5. เพื่อพัฒนา นพท./นศพ.วพม. ให้มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการรู้จักความรับผิดชอบ
 6. เพื่อให้ นพท./นศพ.วพม. รู้จักการทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเมตตากรุณา คุณธรรม และจริยธรรม สามารถนำเสนอและถ่ายทอดความรู้
 7. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ นพท./นศพ.วพม. เป็นคนช่างสังเกต สนใจ ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีศักยภาพที่เข้าใจถึงแนวทางในการทำวิจัยต่อไปได้
 8. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นพท./นศพ.วพม. ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมไทย
 9. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ

กำลังพล

อาจารย์

ลำดับที่ ชื่อ / ตำแหน่ง คุณวุฒิ / ความชำนาญ
1

 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ

( อจ.หน.ภสว.กศ.วพม. )

 

  - Ph.D.

  ความชำนาญ

  - Endocrine

  - Reproductive Physiology

     งานวิจัย

2

 

พ.อ.หญิง ผศ. พรรณเพ็ญ  นาประดิษฐ์

( รอง.อจ.หน.ภสว.กศ.วพม. )

 

  - วท.ม. (สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Exercise Physiology

     งานวิจัย

3

 

พ.อ.ผศ.กิจจา  สุวรรณ

( ผช.อจ.หน.ภสว.กศ.วพม. (1))

 

  - วท.ม. (สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Cardiovascular Physiology

     งานวิจัย

4

 

พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา  วัฒนจันทร์

( ผช.อจ.หน.ภสว.กศ.วพม. (2))

 

  - วท.ด.(สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Neurophysiology

     งานวิจัย

5

 

พ.อ.หญิง ผศ. ดังใจ  สุวรรณกิตติ

( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

 

  - MD.

  - PhD.(สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Respiratory Physiology

     งานวิจัย

6

 

พ.ท.หญิง จิตรวีณา  มหาคีตะ

( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

 

  - ปร.ด. (สรีรวิทยา)

  ความชำนาญ

  - Liver Physiology

     งานวิจัย

6

 

ร.ท.สันติภาพ  วิเวกวินย์

( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

 

  - MD.

  ความชำนาญ

  

     งานวิจัย

6

 

ร.ต.อุกฤษ  เหลืองภัทรวงศ์

( อจ.ภสว.กศ.วพม. )

 

  - MD.

  ความชำนาญ

  

     งานวิจัย

บุคลากรสนับสนุน

7

 

  ร.ท.สายันต์  ไม้คำ

( นายทหารชำนาญงาน ภสว.กศ.วพม. )

 

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - งานธุรการและ งานสารบรรณ

  - งานส่งกำลัง

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร

8

 

จ.ส.อ.สมหมาย  โยชนา

( นายสิบสรีระ กศ.วพม. )

 

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - การจัดปฏิบัติการสรีรวิทยา

  - ปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสรีรวิทยา

  - ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ

9

 

  จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์  ไชยมิตร

( เสมียน ภสว. )

 

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - งานธุรการ และ งานสารบรรณ

  - งานส่งกำลัง

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร

10

 

  จ.ส.อ.หญิง สุเมธาพร  อยู่สุข

( นายสิบสรีระ กศ.วพม. )

 

  - ปริญญาตรี

  ความชำนาญ

  - การจัดปฏิบัติการสรีรวิทยา

  - ปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสรีรวิทยา

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร

11

 

  น.ส.รัชนี  กระจ่างพจน์

( พนักงานบริการ )

 

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย

  ความชำนาญ

  - งานธุรการและดูแลสถานที่

  - การใช้โปรแกรม Microsoft office และการพิมพ์เอกสาร

Content

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก 205   ระบบทางเดินอาหาร และโภชนาการ -
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก 204   ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ 4
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก 207   ระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์   4  
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก 210   ระบบต่อมไร้ท่อ 2
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก 208  ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 3
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพม สว 301   สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพม สว 302   ดุลยภาพบำบัดเบื้องต้น 2
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก 203   โครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต 
วพมบก000  Introduction to medical science


Documents

รหัสวิชา เรื่อง อาจารย์
วพมบก000   neuroMs62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  อนุสรา   วัฒนจันทร์
วพมบก000   Physio Lab Book.pdf ร.ต.  อุกฤษ   เหลืองภัทรวงศ์
วพมบก000   Membrane potential 62 S.pptx พ.อ.หญิง ผศ.  อนุสรา   วัฒนจันทร์
วพมบก000   Membrane transport Med 29082019.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
วพมบก000   Introduction to human physiology-62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก000   Homeostasis62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก000   29082019 membrane transport.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
วพมสว302   5โครงสร้างที่เสียสมดุลกับอาการ.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมสว302   4Surface AnatomyPicturesNew.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมสว302   3ท่าบริหาร.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมสว302   2แนะนำ7E.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมสว302   1แนะนำวิชาดุลยภาพบำบัดเบื้องต้น.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก208   4TasteSmellapril62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก208   3Pain24April62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก208   2SomaticSense24April62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก208   1Sensation24April62.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก208   สไลด์ประกอบการเรียน neurotransmitter regulation and function (อ.pdf พ.ต.  เจนยุทธ   ไชยสกุล
วพมบก210   TBL-1 Chapter_5_Glucose.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Clinical correlation _Physiology.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   TBL-3 glucose homeostasis.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   TBL- 2 Pancreatic-ปีกศ.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   TBL-3 glucose homeostasis.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Calcium-ปีกศ61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   growth-prolactin-ปีกศ61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Adrenal-ปีกศ61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Ant-post pitu-ปีกศ61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Bio asp of hormone_61_handout.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Intro of hormone-ปีกศ.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Neuroendocrine-ปีกศ61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   รายชื่อกลุ่ม TBL.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   รายชื่อกลุ่ม CASE DISCUSSION.docx พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   Endocrine Block_Case discussion_Graves disease_2019_Mar 30.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   คู่มือรายวิชาEndocrine ปีการศึกษา61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   1ตารางสอน endocrine ปีกศ.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก210   29Mar19EndocrinePancreas&suprarenal glColMalee.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก210   29Mar19EndocrinePancreas&suprarenal glColMalee.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   2561_FE_Repro_PSIO.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_FE_Repro_ANAT.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   Physiology of Female-นพท.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก207   Physiology of Male-นพท.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก207   Mammary gland KosumMarch2019 210362.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   21Mar19_Dev_of_ Genital System _ปรับปรุงbyColMalee.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   19Mar19Dev_of_Genital System_byColMalee.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   3_19Mar19P_fascia_ diaphragm_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   5_3_18Mar19 Pelvic_part_of alimentary_canal_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   5_2_18Mar19 Pelvic_part_of internal_genital _organs_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   5_1_18Mar19 Pelvic_part_of urinary_organs _byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   4_18Mar19_ANS_Pelvis_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   5_3_15Mar19 Pelvic part of urinary organs_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   5_2_ 15Mar19_Internal genital organs_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   5_1_ 15Mar19AlimentaryCanal_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   4_15Mar19ANS_of pelvisbyDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   3_15Mar19P fascia_ diaphragm_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   14Mar19Fetal membrane placenta.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   14Mar19Mammary gland SrColใKosum.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   14Mar19FemaleHistoSrColKosum.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   14Mar19Male_histoSrColKosum.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   Mar19CheckListBlockUriReproPerineum_Pelvis.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   13Mar19_2_UG_Anal_triangles_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   13Mar19_1_Perineum_and_Pelvis_byDrSirinush.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   2561_FE_UriPSIO.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_FE_UriBiochem.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_FE_UriANAT.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2019_Application of acid-base balance_Mar 7_1x2.pdf พ.อ.ผศ.  ดุสิต   สถาวร
วพมบก207   AjNatprapa_Urinechem_calculi2561.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   7_STD RenalLab_PCM 61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   6_AcidBaseBalance_PCM61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   5_ECFRegulation_PCM61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   3_TubularTx_PCM61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   4_UrineConcDil_PCM61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2_RBF_PCM61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   1_GFR&Clearance_PCM61.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   28Feb19HistoKUBRW.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   AjMaleeDevUrinarySystem.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   27Feb19GrossKidneyUreterPAW.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก207   2561_Clip_CaseIntroduction_DrThitisak.mov พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_CaseDiscussion_UR_27Feb62.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_กลุ่มCaseDiscussion_URblock.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_ตารางสอน_UR_27Feb62.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก207   2561_คู่มือรายวิชา_UR_27Feb62.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก204   1)TBL_COPD_สำหรับกิจกรรมTBL.docx พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   2018_Respiratory Physiology_Blood gases and abnormal BGs_2018_Nov 30_1x2.pdf พ.อ.ผศ.  ดุสิต   สถาวร
วพมบก204   2Physical ExaminationRS.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   1PHYSICAL EXAMINATION OFCVS.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr10GasDiffusionandTransport.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   GOLD-2019-v1.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   GOLD-2019-POCKET-GUIDE-DRAFT-v1.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   LabDog61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   LabPFT2561.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr1IntroductiontoRespPhy.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr2MechanismofRepiration.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr3ResistancetoBreathing.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr4PulmonaryFunctionTest.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr5AlveolarVentilation.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr6PulmonaryCirculation.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Hr7ControlofRespiration.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   Lab Dev respi 2018.pdf ร.อ.หญิง  ปิยะฉัตร   จันทร์เสละ
วพมบก204   Dev Respiratory system2018.pdf ร.อ.หญิง  ปิยะฉัตร   จันทร์เสละ
วพมบก204   21Nov18lungRW.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก204   2018_CVS Physiology_Regional circulation and microcirculation_2018_Nov 15_1x2.pdf พ.อ.ผศ.  ดุสิต   สถาวร
วพมบก204   12Nov18Dev.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก204   7Nov17LabRemoval_heartRW.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก204   LinkEboockCardiacelectrophysiologyECG.pdf พ.อ.ผศ.  กิจจา   สุวรรณ
วพมบก204   9Nov18HeartRW.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก204   รายชื่อแยกตามหัวข้อ.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก204   7Nov18CheckListBlockCVS_RSPartCardioV.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก204   9Nov18ThoracicWallRWEdit.pdf พ.ท.  รัตนเศรษฐ์   วนิชานนท์
วพมบก204   ACS BlockJune2018_Edit3Nov.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   คู่มือรายวิชา CVS-ปีการศึกษา 61 (แก้ไข)3Nov.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก204   ตารางสอน นพท_รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด แก้ไข8ต.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ดังใจ   สุวรรณกิตติ
วพมบก203   2018Cardiac m-med.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
วพมบก203   2018Smooth m-med.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
วพมบก203   2018lec1,2-muscle-med.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
วพมบก203   Muscle PhysiologyOct2018.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
วพมบก000   Introduction to human physiology-61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก000   Homeostasis61.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  ปนัดดา   หัตถโชติ
วพมบก000   2561_BodyFluid_Med PCM_Aug61_STD.pdf พ.ท.หญิง ผศ.  จิตรวีณา   มหาคีตะ
วพมบก000   Membrane transport Med 3Sep2561.pdf พ.อ.หญิง ผศ.  พรรณเพ็ญ   นาประดิษฐ์
     


ภาควิชาสรีรวิทยา

กองการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

317/5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ และ โทรสาร : 02-354-7762

โทรศัพท์ภายใน : 93614

E-mail: mail@physiopcm.com